Statut Jacht Klubu Politechniki Warszawskiej

 

Warszawa  2002

Niniejszy  statutu jest tekstem jednolitym statutu uchwalonego 20 listopada 2002r. wraz z poprawkami uchwalonymi 21 marca 2003r. przez Walne Zebranie Członków Jacht Klubu PW     i zatwierdzonym decyzją Prezydenta M. St. Warszawy Nr. 21/2003 z 17 listopada 2003r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1.      Klub zwany dalej Jacht klubem Politechniki Warszawskiej posiada osobowość prawną

2.     Klub ma prawo używania swojej nazwy w skrócie: Jacht Klub PW lub JK PW.

§ 2

1.      Siedzibą władz Jacht Klubu PW jest m. st. Warszawa.

2.      Terenem działania Jacht Klubu PW jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3.      Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

4.      Jacht Klub PW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Prowadzenie przystani może zlecać firmie zewnętrznej.

5.     Jacht Klub PW działa pod honorowym patronatem władz Politechniki Warszawskiej.

§ 3

1.      Jacht Klub PW może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i  innych organizacji sportowych o tym samym lub podobnym profilu działania.

2.     O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§ 4

1.      Jacht Klub PW używa pieczęci podłużnej o treści: Jacht Klub Politechniki Warszawskiej z symbolami kotwic oplecionych łańcuchem.

2.      Jacht Klub PW używa proporca. Proporzec stanowi granatowy trójkąt z symbolem kotwicy oplecionej łańcuchem oraz literami J K P W rozmieszczonymi wokół kotwicy.

3.      Mundurem członka Jacht Klubu PW jest mundur PZŻ z emblematem, którym jest  granatowy prostokąt obszyty żółtą nitką z umieszczonymi po rogach literami J K P W oraz centralnie symbolem kotwicy opasanej łańcuchem. Kotwica i litery są w tym samym kolorze co obszycie.

4.     Jacht Klub PW posiada czterostopniową odznakę członkowską ustanowioną na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 5

Klub działa zgodnie z ustawą „ Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o „ Kulturze Fizycznej” oraz niniejszym statutem.

§ 6

Struktura organizacyjna JK PW opiera się na trzech sekcjach: motorowodnej, żeglarskiej i wędkarskiej. W zależności od potrzeb Zarząd JK PW , na podstawie odrębnych decyzji, może powołać inne sekcje i ich kierownictwo.

Rozdział II. Cele działania i sposoby ich realizacji.

§ 7

Celem działania Jacht Klubu PW jest:

1.      Popularyzacja sportów żeglarskich, motorowodnych, bojerowych, narciarstwa wodnego oraz kwalifikowanej rekreacji motorowodnej i żeglarskiej.

2.      Podnoszenie poziomu sportów i rekreacji związanej ze sportami wodnymi, poprzez organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, szkoleń na stopnie żeglarskie i motorowodne.

3.      Organizowanie regat, rejsów, wycieczek, obozów sportowych i szkoleniowych i innych imprez rekreacyjnych.

4.      Zakładanie i utrzymywanie przystani wodnych.

5.      Oddziaływanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zachowania się na szlakach wodnych i na biwakach, zachowania bezpieczeństwa w używaniu sprzętu pływającego na szlakach wodnych, a przede wszystkim przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących na szlakach wodnych.

6.      Działalność społeczna.

7.      Współpraca z organizacjami motorowodnymi, żeglarskimi, instytucjami i władzami państwowymi w zakresie żeglugi.

§ 8

Do realizacji celów statutowych Jacht Klub PW może:

1.      Współdziałać z organizacjami sportowymi, klubami, organizacjami społecznymi lub przedsiębiorstwami państwowymi i prywatnymi.

2.      Rozwijać działalność informacyjno – propagandową w dziedzinie sportów i rekreacji żeglarskiej i motorowodnej.

3.      Uczestniczyć w konferencjach i zjazdach dotyczących sportów, rekreacji i turystyki wodnej.

4.      Współdziałać z organami administracji terenowej.

5.      Stosować inne niż statutowe środki działania zgodne z obowiązującymi przepisami, jakie okażą się konieczne i niezbędne dla realizacji zadań statutowych.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

1.      Członkowie Jacht Klubu PW dzielą się na:

·      Członków zwyczajnych.

·      Członków honorowych.

·      Członków wspierających.

2.      Członkiem zwyczajnym Jacht Klubu PW może być czynny i emerytowany pracownik Politechniki Warszawskiej oraz członek jego rodziny i każda inna osoba pełnoletnia, ciesząca się dobrą opinią i wyrażająca gotowość uczestnictwa w realizacji celów Jacht Klubu PW, którzy po pozytywnym zaopiniowaniu przez dwóch członków zwyczajnych JK PW zostaną przyjęci przez Zarząd JK PW na podstawie pisemnej deklaracji i dokonają opłaty wpisowej. Członkiem zwyczajnym staje się po roku wstępnego członkostwa.

3.      Członkiem honorowym Jacht Klubu PW może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju i działalności JK PW, propagowania, upowszechniania i rozwoju żeglarstwa, motorowodniactwa i sportów wodnych. Członkostwo nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych oraz są zwolnieni z płacenia składek członkowskich

4.      Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana działalnością JK PW, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta do JK PW przez Zarząd na podstawie złożonej osobiście deklaracji. Członek wspierający bierze czynny udział w pracach JK PW przez siebie lub przez swojego przedstawiciela. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 10

Prawa i obowiązki członków JK PW

1.     Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:

a)      Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Jacht Klubu PW oraz oceny ich działalności.

b)      Uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym zebraniu Członków JK PW.

c)      Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz JK PW.

d)      Korzystania ze świadczeń wynikających ze statutu i działalności JK PW.

e)      Uczestniczenia w rejsach, regatach, zawodach motorowodnych, obozach, wycieczkach, rajdach turystycznych oraz we wszystkich innych imprezach organizowanych przez JK PW.

f)        Korzystania, z zachowaniem odpowiednich i niezbędnych przepisów, a zwłaszcza przepisów bezpieczeństwa, ze wszystkich urządzeń stojących do dyspozycji JK PW.

g)      Korzystania ze wszystkich uprawnień i przywilejów i tych przysługujących JK PW jak i tych przez JK PW nadawanych.

2.      Członkowie zwyczajni w stosunku do JK PW są zobowiązani do :

a)      Czynnego udziału w realizacji statutowych celów Jacht Klubu PW.

b)      Ścisłego przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał wydawanych, na podstawie niniejszego statutu, przez Zarząd JK PW, oraz innych przepisów obowiązujących w sportach wodnych.

c)      Regularnego opłacania wszelkich składek w wysokości uchwalonej przez Zarząd JK PW.

d)      Propagowania i przestrzegania etyki wodniackiej, dbania o dobre imię i honor proporca JK PW a w szczególności przestrzegania etyki i dyscypliny JK PW.

e)      Brania czynnego udziału w pracach na rzecz JK PW.

f)        Dbania o wspólne dobra znajdujące się na terenie przystani i pomieszczeń JK PW.

g)      Brania, w miarę możliwości, czynnego udziału w imprezach organizowanych przez JK PW.

3.        Członkowie wspierający mają prawo do:

a)      Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz JK PW oraz oceny ich działalności.

b)      Uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków JK PW.

c)      Korzystania ze świadczeń wynikających ze statutu i działalności JK PW.

d)      Uczestniczenia w rejsach, regatach, zawodach motorowodnych, obozach, wycieczkach, rajdach turystycznych oraz we wszystkich innych imprezach organizowanych przez JK PW.

e)      Korzystania, z zachowaniem odpowiednich i niezbędnych przepisów, a zwłaszcza przepisów bezpieczeństwa, ze wszystkich urządzeń stojących do dyspozycji JK PW.

f)        Korzystania ze wszystkich uprawnień i przywilejów i tych przysługujących JK PW jak i tych przez JK PW nadawanych.

4.        Członkowie wspierający w stosunku do JK PW są zobowiązani do:

a)      Czynnego udziału w realizacji statutowych celów Jacht Klubu PW.

b)      Ścisłego przestrzegania, w określonym zakresie, postanowień statutu, regulaminów i uchwał wydawanych na podstawie niniejszego statutu przez Zarząd JK PW, oraz innych przepisów obowiązujących w sportach wodnych.

c)      Propagowania i przestrzegania etyki wodniackiej, dbania o dobre imię i honor proporca JK PW a w szczególności przestrzegania etyki i dyscypliny JK PW.

d)      Regularnie wywiązywać się z deklarowanych świadczeń na rzecz JK PW.

§ 11

W stosunku do członków Jacht Klubu PW, którzy nie przestrzegają niniejszego statutu i uchwał Zarządu JK PW mogą być stosowane następujące sankcje:

 

a)      Upomnienie

b)      Nagana

c)      Zawieszenie w prawach członka JKPW na okres do 12 miesięcy.

d)      Wykluczenie z JK PW.

§ 12

Za szczególne zasługi dla Jacht Klubu PW każdy członek może być wyróżniony przez:

a)      Podziękowanie na piśmie lub pochwałę.

b)      Dyplom.

c)      Nagrodę rzeczową.

d)      Przedstawienie do odznaczeń i nagród PZMWiNW; WOZMWiNW; PZŻ.

e)      Odznakę.

f)        Członkostwo honorowe.

§ 13

Członkostwo w Jacht Klubie PW ustaje na wskutek:

1.      Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do JK PW, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.

2.      Śmierci członka, utraty osobowości prawnej lub rezygnacji zgłoszonej Zarządowi JK PW przez osoby prawne lub fizyczne będące członkiem wspierającym.

3.      Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań członka w stosunku do JK PW do końca roku obrachunkowego.

4.      Wykluczenia decyzją Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego w przypadku stwierdzenia rażącego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad i etyki, a szczególnie w przypadku działania na szkodę JK PW.

5.      Wykluczenia przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu JK PW w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

6.      Pozbawienia członkostwa honorowego przez Walne Zebranie Członków,  z powodu rażącego działania na szkodę JK PW.

7.      Od decyzji wymienionej w pkt.3 przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV. Struktura organizacyjna

§ 14

1.      Władzami Jacht Klubu Politechniki Warszawskiej są:

a)    Walne Zebranie Członków

b)   Zarząd

c)    Komisja Rewizyjna

d)   Sąd Koleżeński

2.      Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór obywa się w głosowaniu tajnym .

3.      Członkowie wybrani do władz mogą swą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje, chyba że Walne Zebranie Członków w określonym przypadku postanowi inaczej.

4.      W przypadku ustąpienia , wykluczenia lub śmierci członka władz JK PW w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy.

§ 15

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Jacht Klubu PW.

1.      W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)           Członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym

b)          Członkowie  wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym

2.      O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia pisemnie członków co najmniej na czternaście dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

3.      Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

a)    co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie

b)   bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania w drugim terminie

§ 16

a)      Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku do końca pierwszego kwartału.

b)      Sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz na cztery lata do końca pierwszego kwartału.

c)      Walne Zebranie Członków obraduje wg. uchwalonego przez siebie regulaminu i przyjętego porządku obrad w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd.

d)      Walne Zebranie Członków, w innym terminie niż przewidziane w p.1 i 2, zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, z inicjatywy Komisji Rewizyjnej lub na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.

e)      Zarząd jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania Członków w terminie sześciu tygodni licząc od dnia otrzymania umotywowanego wniosku.

f)        Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały  tylko w sprawach ujętych w porządku dziennym obrad.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków  należy:

1.      Określanie i uchwalanie głównych kierunków i celów działalności merytorycznej i finansowej JK PW, uchwalanie rocznych budżetów i programów działania.

2.      Uchwalanie statutu, zmian w statucie.

3.      Uchwalania regulaminów działalności władz JK PW, Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

4.      Wybór  władz JK PW.

5.      Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

6.      Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz JK PW z działalności merytorycznej, finansowej i programowej.

7.      Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez władze JK PW lub jego członków.

8.      Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu.

9.      Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.

10.  Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.

11.  Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem w chwili likwidacji JK PW.

12.  Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady i ujętych w porządku dziennym obrad.

13.  Powoływanie komisji do załatwienia określonych spraw.

14.  Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu JK PW.

15.  Wybór delegatów na Walne Zebranie WOZŻ i WOZMWiNW.

§ 18

Zarząd Jacht Klubu PW:

1.      Kieruje całokształtem działalności Jacht Klubu PW, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje go na zewnątrz i za swoją działalność ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2.      Składa się z :

a)    Komandora

b)   Trzech wice Komandorów

c)    Sekretarza

d)   Skarbnika

e)    Kierowników sekcji

3.      Komandor kieruje pracami Zarządu.

4.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w miesiącu.

5.      Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami JK PW oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał podjętych przez Walne Zebranie Członków.

6.      Zarząd może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań w granicach swego umocowania statutowego.

§ 19

1.      Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych JK PW oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie Komandora i Skarbnika lub dwu wice komandorów i Skarbnika.

2.      Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Komandora lub                           wice Komandora i Sekretarza.

§ 20

Do zakresu działalności i odpowiedzialności Zarządu Jacht Klubu PW należy:

1.      Realizacja planów pracy, szkolenia i celów działania JK PW, oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.

2.      Określanie szczegółowych kierunków działania JK PW.

3.      Ustalanie budżetu i preliminarzy rocznych i wieloletnich.

4.      Sprawowanie zarządu nad majątkiem JK PW.

5.      Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

6.      Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia majątku nieruchomego lub ruchomego.

7.      Powoływanie komisji problemowych, zespołów, sekcji oraz określanie ich zadań.

8.      Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

9.      Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

10.  Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

11.  Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego JK PW.

12.  Opracowanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

13.  Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą i opiniodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów.

14.  Wnioskowanie o ukaranie członka z jednoczesnym jego powiadomieniem

15.  Podejmowanie uchwały w sprawie wyróżnień członków.

16.  Współpraca z władzami organizacji  których  jest członkiem JK PW.

17.  Popularyzacja działalność JK PW.

§ 21

Do ważności uchwał Zarządu JK PW jest konieczna obecność Komandora lub jednego z wice Komandorów oraz co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 22

Komisja Rewizyjna Jacht Klubu PW:

1.      Jest  jedną z władz JK PW powołaną do sprawowania kontroli nad całością działalności Zarządu JK PW.

2.      Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

3.      Składa się z trzech członków:

·                 Przewodniczącego

·                 Zastępcy

·                 Sekretarza

4.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

5.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach JK PW.

§ 23

Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:

1.      Kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności merytorycznej i finansowej JK PW,  występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli.

2.      Prawo żądania zwołania  Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu JK PW.

3.      Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem lub w sprawach bardzo pilnych.

4.      Składanie sprawozdań ze  swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

5.      Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub nie absolutorium władzom   JK PW.

§ 24

Sąd Koleżeński Jacht Klubu PW:

1.    Sąd Koleżeński podejmuje postępowanie na pisemny wniosek:

Członka przeciwko członkowi JK PW

Organu JK PW przeciwko członkowi

Członka przeciwko organowi JK PW

2.    Sąd Koleżeński składa się z trzech osób wybieranych spośród członków  JK PW

przez Walne Zebranie Członków

3        Sąd ze swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza

4        Członkiem Sądu Koleżeńskiego nie może być członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5        W razie ustąpienia lub odwołania członka Sądu Koleżeńskiego przed upływem kadencji, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru nowego członka Sądu na okres do końca kadencji jeżeli do jej końca pozostało więcej niż sześć miesięcy.

6        Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie następujących spraw:

·      Naruszenie zasad współżycia społecznego,

·      Postępowanie niezgodne z etyką członka JK PW

·      Nieprzestrzeganie przepisów statutu oraz innych uchwał i ustaleń  Zarządu.

·      Działanie na szkodę JK PW

7        Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:

·      Upomnienie

·      Nagana

·      Zawieszenie w prawach członka JK PW na czas do 12 miesięcy

·      Wystąpienie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o odwołanie z pełnienia funkcji   wybieralnej

·      Wystąpienie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o wykluczenie z członkostwa

JK PW

8        Poza karami  wymienionymi w pkt 7 Sąd Koleżeński może osobę ukaraną zobowiązać do:

·      Przeproszenia pokrzywdzonego

·      Naprawienia wyrządzonej szkody

9        Niezależnie od kar wymienionych w pkt 7 i 8 Sąd Koleżeński może zarządzić ogłoszenie    sentencji orzeczenia w miejscu przeznaczonym dla ogłoszeń klubowych.

10    Szczegółowy tryb prowadzenia obrad, orzekania i inne sprawy organizacyjne Sądu Koleżeńskiego ustala jego regulamin

Rozdział V. Majątek i fundusze Klubu

§ 25

1.      Majątek JK PW stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.        Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 26

1.      Źródłami powstania majątku Jacht Klubu PW są:

·      Składki członkowskie

·      Subwencje i darowizny

·      Dotacje od sponsorów

2.      Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie JK PW. Wpłaty gotówkowe winne być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb i rezerw, jak najszybciej przekazane na to konto.

3.      Składka członkowska powinna być wpłacana do końca I kwartału każdego roku. Po tym terminie składka podnoszona jest o kwotę wpisowego.

4. Inne składki powinny być opłacone zgodnie z regulaminem przystani.

Rozdział VI. Zmiany statutu i rozwiązanie Jacht Klubu PW.

§ 27

1.      Uchwalenie statutu lub jego zmiana  przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub zwykłej większości w drugim terminie.

2.      Podjęcie uchwały o rozwiązaniu JK PW wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.      Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Jacht Klubu PW mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku dziennym obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 15 ust. 2 należy załączyć projekt stosownych uchwał.

4.      Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.

5.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Jacht Klubu PW Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku JK PW.

6.      W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji JK PW, nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach / Dz.U. Nr.20 poz. 104 z 1989r                 z późniejszymi zmianami/.

§ 28

Statut niniejszy obowiązuje wszystkich członków Jacht Klubu PW i wchodzi w życie z dniem uchwalenia uchwałą Walnego Zebrania członków z dnia 20listopada 2002r.